Zakres usług

Notariusz działa jako osoba zaufania publicznego oraz korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów stron, jak również innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Czynności notarialne dokonywane są w siedzibie kancelarii oraz w szczególnych przypadkach o ile stan zdrowia stron nie pozwala na osobiste przybycie  może być dokonane w miejscu przebywania osoby, która tych czynności chce dokonać.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim oraz, w przypadku osób nieznających języka polskiego, w obecności tłumacza przysięgłego danego języka.

prawnik piszący w notesie

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

„1. sporządza akty notarialne;

  1. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  2. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
  3. podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495);

2. sporządza poświadczenia;

3. (uchylony)

4. spisuje protokoły;

5. sporządza protesty weksli i czeków;

6. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

7. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

8. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

  1. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;

9. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.”