Opłaty

Na opłaty składają się:

  • Taksa notarialna obliczana na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlega ona opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%.
  • Opłaty sądowe, które pobierane są od wniosków wieczystoksięgowych i  przekazywane są na rachunki bankowe właściwych sądów. Wysokość opłat określona jest w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych, który  pobierany jest  przez notariusza i odprowadzany na konto właściwego  Urzędu Skarbowego. Wysokość podatku uzależniona jest od czynności objętych tym podatkiem a  reguluje go Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.
  • Podatek od spadków i darowizn j pobierany jest od umów darowizny, o ile nie ma zwolnienia podatkowego lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wysokość podatku  reguluje  ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.
  • Opłata za sporządzenie wypisów aktów notarialnych, która wynosi 6,00 zł netto  za jedną stronę.

polskie złotówki