podpisywanie dokumentów

Kancelaria Notarialna
Monika Kołodzińska-Listwan

Kancelaria Notarialna Monika Kołodzińska-Listwan istnieje od lipca 2007 roku. Firma istniała w formie spółki cywilnej do marca 2015 roku, następnie od kwietnia 2015 roku ma formę jednoosobowej działalności gospodarczej. Nasza siedziba mieści się na warszawskich Bielanach przy ulicy Przybyszewskiego pod numerem 48/54 lok. 2. W pobliżu znajduje się Urząd Skarbowy Warszawa – Bielany oraz Urząd Dzielnicy Bielany, kilka metrów dalej przystanek metra Stare Bielany i szeroko rozbudowana infrastruktura komunikacyjna. Dzięki temu mamy do naszej siedziby jest naprawdę bardzo dobry dojazd.

Kancelarię prowadzi Notariusz Monika Kołodzińska-Listwan, która ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1996 roku. Aplikację sądową ukończyła w 1999 roku i została powołana na stanowisko asesora sądowego w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, a w 2002 roku na stanowisko sędziego. Funkcję tę pełniła w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim i w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe. Od 1 stycznia 2009 roku pełnie też funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w Warszawie, a od grudnia 2015 roku jest mediatorem, który został wpisany na listę mediatorów Środowiska Notarialnego.

Profesjonalne usługi notarialne

Zakres usług

Notariusz jest osobą zaufania publicznego, korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz czuwa nad doskonałym zabezpieczeniem wszelkich praw i interesów stron, jak również innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Zawsze czuwamy nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów obu stron, a także innych osób, na które mogą wpłynąć czynności.

Czynności notarialne wykonujemy w kancelarii, jednak, jeśli stan zdrowia Klienta nie pozwala na przybycie do naszej siedziby – wtedy czynności notarialnej dokonujemy  w miejscu przebywania takiej osoby.

Działamy w języku polskim, jednak jeśli Klientem jest osoba, która nie zna języka – wykonujemy je w obecności tłumacza przysięgłego, doskonale znającego wybrany język.

Zapraszamy!

osoba trzymająca w dłoni model domu
stemplowanie dokumentów

Dokumenty

Naszym zadaniem jest sporządzanie aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia. Zajmujemy się sporządzaniem poświadczeń, spisujemy protokoły, sporządzamy protesty weksli i czeków, przyjmujemy na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, ważne dokumenty naszych Klientów. Przygotowujemy również wpisy, wypisy i wyciągi dokumentów, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów, składa wnioski o wpis w księdze wieczystej.

Opłaty

Taksę notarialną obliczamy na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlega ona opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%. Szczegółowe informacje umieściliśmy w odpowiedniej zakładce!

Nasza Kancelaria udziela bezpłatnych informacji w ramach dokonywanych czynności notarialnych. Możemy wykonać je na miejscu w Kancelarii oraz telefonicznie i w formie elektronicznej!

banknoty stuzłotowe leżące na dokumentach